вторник, 18 октября 2016 г.


Бэеэ абажа ябаха заабаринууд


Эртэ урда сагһаа буряад угсаата арад ёһо гуримуудаа, һургаал заабаринуудаа нягтаар баримталаад, аха захатанаа шагнаад, хүндэлѳѳд ябадаг юм. Оршон үеын залуу үетэниие арадайнгаа һургаал заабаринуудтай танилсуулая. 

- Захын модо бү отолоорой, тэндэ ой тайгын эзэн һуурилһан байжа болохо. Тайгын эзэниие сошоожо, гомдохоожо болохогүй. Модо унагаахын урда эзэндэнь зальбаржа, зүбшэл асуугаад, сагаан эдеэ үргэжэ урмашуулаарай; 

- Үүдэ алдалжа, богоһо дээрэ гараад байжа болохогүй; 

- Харгы сэбэрлэхэдэ, аргагүй ехэ буян. 

- Бузартай, муухай юумэ уһанда оруулжа болохогүй, лусад сабдаг хорлохо; 

- Айлда ороходоо, дэгэлэй за-ха буулгаха, малгайгаа абаха; 

- Хутага, шүбгэ, хайша гэхэ мэтын үзүүртэй юумэ хүндэ үзүүрээрнь үгэжэ болохогүй, эшээрнь үгэхэ; 

- Бурхан тээшэ хүлѳѳ жиигээд хэбтэхэгүй - нүгэл; 

- Хүниие замда мордохуулаад, хойноһоонь угаадаһа, шорой хаяжа болохогүй. Ябаадүйдэнь хаягты; 

- Айлшаниие хүндэлхэдѳѳ, хүндэ туһа хэхэдээ, хүн үгырдэггүй юм. 

«Дэбтэр» номһоо абтаба.


Комментариев нет:

Отправить комментарий